REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU RED LINE STUDIO TRENINGU

Red Line Studio Treningu Aneta Jurek z siedzibą w Łodzi przy ulicy Podgórnej 74 , NIP 728-149-58-00, świadczy usługi rekreacyjno – sportowe zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 1. Korzystający z usług Studia Treningu Red Line są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego (karty klienta) – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z Regulaminem Studia, podpisanie formularza regulaminu oraz uiszczenie opłaty. W przypadku zagubienia karnetu (karty klienta) traci on ważność. Opłata za nowy karnet wynosi 10 zł.
 2. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.
 3. Karnet wystawiony jest na czas określony, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.
 4. Karnet jest ważny 30 dni od daty pierwszych zajęć. Należy przestrzegać ważności karnetu. Karnet, który straciły ważność nie będzie honorowany. Karnet jest ważny przez 4 tygodnie od daty zakupu. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
 5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Studio Treningu Red Line wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych. W przypadku rodziców czy opiekunów prawnych dzieci poniżej 16 roku życia, podanie danych wiąże się z koniecznością zastępczego wyrażenia zgody przez osobę upoważnioną. Minimalny zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, numer telefonu, podstawa z której wynika sprawowana opieka, imię i nazwisko dziecka.
 6. Studio Treningu Red Line nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 7. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji osobiście bądź telefonicznie.
 8. Klient który zapisze się na zajęcia fitness i nie powiadomi o swojej nieobecności na tych zajęciach w danym dniu, najpóźniej trzy godziny przed zarezerwowanymi zajęciami, będzie miał każdorazowo skrócony karnet o jeden dzień w przypadku karnetów open lub zdjęte jedno wejście w przypadku karnetów 4-, 6-, 8-, 12- wejściowych.
 9. Odwołanie Treningu Personalnego należy zgłosić minimum 4 godziny przed godzina rozpoczęcia treningu , w innym przypadku Studio Treningu zastrzega sobie prawo do uznania treningu jako odbytego.
 10. Z zajęć zorganizowanych w Red Line Studio Treningu mogą również korzystać posiadacze kart partnerskich jeżeli zawarto umowę na świadczenie usług na rzecz użytkowników kart sportowych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie rozpoczęcia usługi w systemie, zweryfikowanie tożsamości poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem (dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe oraz okresowe bilety komunikacji miejskiej). Osoby korzystające po raz pierwszy z usług RED LINE Studio Treningu są obowiązane również do zapoznania się z Regulaminem klubu i podpisania stosownego formularza.
 11. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 12. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.
 13. Po przyjściu do Studia Treningu, należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu.
 14. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach personel Studia Red Line nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Ćwiczący ma obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń (matach) na zajęciach fitness.
 16. W Studiu Treningu Red Line bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne .Na zajęciach fitness obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenia na boso obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej. W strefie łazienek należy używać obuwia zapobiegającego poślizgnięciom np. klapki.
 17. Na terenie Studia Treningu Red Line obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu . Zakaz ten dotyczy również środków z zawartością sterydów, środków odurzających , narkotyków a także wstępu do Studia pod ich wpływem. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Studia.
 18. Na salę fitness zabrania się wnoszenia wszelki produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 19. Na sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów. Osoby przebywające w Studiu Treningu Red Line zobowiązane są okazywać sobie wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie
 20. Użytkowanie sali, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu. Klient ponosi materialna odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia mienia Studia.
 21. Studio Treningu Red Line zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness oraz instruktora a także do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach.
 22. W sytuacji kiedy instruktor/trener prowadzący nie może prowadzić zajęć ( sytuacje losowe, choroba) klub zapewnia zastępstwo, jednakże nie ma obowiązku powiadamiać o tym fakcie klientów zapisanych na dane zajęcia.
 23. Studio Treningu RED LINE jest zamknięte w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, Nowy Rok i w święta państwowe. W tych przypadkach Studio nie będzie przedłużać ważności karnetów.
 24. Studio Treningu RED LINE nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.
 25. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Studia Treningu .
 26. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI RED LINE STUDIO TRENINGU

Siłownia jest przeznaczona do indywidualnej rekreacji oraz prowadzenia grupowych zajęć rekreacyjno-sportowych.

I Postanowienia ogólne

1.Siłownia czynna jest: 

Poniedziałek 15:00 – 22:00
Wtorek 15:00 – 22:00
Środa 15:00 – 22:00
Czwartek 15:00 – 22:00
Piątek 15:00 – 22:00
Sobota 9:00 – 14:00

2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych, klub Red Line Studio Treningu ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z siłowni, zamknięcia jej w całości lub części.

3. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznanie się i przestrzegania regulaminu siłowni, a także do kulturalnego zachowania się.

4. Z siłowni mogą korzystać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście na siłownię lub posiadają ważny karnet, którym może posługiwać się tylko właściciel lub osoby posiadające kartę partnerską, honorowaną w Red Line Studio Treningu.

5. Klient wykupujący karnet na siłownię lub jednorazowe wejście a także korzystający z kart partnerskich, akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

6. Każdy karnet ważny jest 30 dni i musi być wykorzystany w danym okresie czasu, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta).

7. Nie wykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

II Zasady korzystania z siłowni

 1. Każda osoba korzystająca z siłowni przebywa w niej i wykonuje ćwiczenia fizyczne na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.

 2. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. Klub zaleca przeprowadzenie badań kontrolnych

 3. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o tym instruktora.

 4. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz przypadku złego samopoczucia.

 5. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

 6. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

 7. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

 8. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.

 9. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

 10. Z siłowni mogą korzystać osoby:

* które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność,

* które ukończyły 16 lat – wyłącznie za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna prawnego,

* które ukończyły 13 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

* z siłowni nie mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 13 lat (zapis nie dotyczy treningów personalnych, które są prowadzone przez trenera personalnego lub fizjoterapeutę)

 1. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.

 2. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.

 3. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia – wyciskanie leżąc.

 4. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.

 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych prze instruktora bądź obsługę.

 6. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

 7. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.

 8. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.

 9. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

 10. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 11. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

 12. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora oraz zdezynfekować sprzęt.

 13. Grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.

 14. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie trenerzy zatrudnieni w Red Line Studio Treningu lub współpracujący z klubem.

 15. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w Red Line Studio Treningu.

 16. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.

 17. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.

 18. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.

 19. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

 20. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza zamkniętą szafką (należy sprawdzić czy szafka jest prawidłowo zamknięta ).

III Postanowienia końcowe

 1. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą właściciela klubu.

 2. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

 3. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu siłowni.

 4. Wszystkie skargi i wnioski należy składać na adres mail: info@redlinestudio.pl

Informacje o przetwarzaniu danych

    RED LINE Studio Treningu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów korzystających z usług, w każdym momencie służymy wyjaśnieniami dotyczącymi prywatności. Administratorem danych osobowych Klientów oraz opiekunów prawnych Klientów poniżej 16 roku życia jest RED LINE Studio Treningu Aneta Jurek z siedzibą w Łodzi, ul. Podgórna 74, tel. 571 354 103, e-mail: info@redlinestudio.pl.
     Korzystanie z usług świadczonych w RED LINE Studio Treningu wiąże się z koniecznością podania danych osobowych ich zakres jest zależny od usługi z jakiej Klient zamierza skorzystać. W powyższym przypadku niepodanie danych osobowych przez Klienta może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z usług, o czym Klient jest informowany. Minimalny zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, numer telefonu, ogólne określenie stanu zdrowia (brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych).
     W zależności od treści wyrażonej przez Klienta zgody, dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia usług, w celu marketingu usług i produktów własnych RED LINE Studio Treningu, w innych prawnie uzasadnionych celach, a także w celu przekazywania informacji handlowych lub marketingowe dotyczących usług lub produktów swoich partnerów.
Dane Klientów posiadających kart sportowych partnerskie są jednocześnie przetwarzane w imieniu i na rzecz  Administratorów Danych, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych. Lista honorowanych kart partnerskich z adresem Administratorów Danych jest zawsze dostępna na recepcji.
     W przypadku brania udziału przez RED LINE Studio Treningu w akcjach charytatywnych organizowanych m.in. przez Fundacje, dane Klientów uczestniczących w akcji są przetwarzane również w imieniu i na rzecz  innych Administratorów Danych, tylko po wyrażeniu przez nich osobnej zgody. Niewyrażenie zgody uniemożliwia wzięcie udziału w akcji.
W każdym przypadku dane osobowe podawane są dobrowolnie, a Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich  kontroli, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Klienta oraz w przypadkach, w których RED LINE Studio Treningu upoważnione jest do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
     Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z przepisami RODO, ustawa  z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.1000).

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU RED LINE STUDIO TRENINGU Z DNIA 06.06.2020

 Zasady określone w niniejszym załączniku obowiązują od dnia 06.06.2020 do odwołania. Zasady zostają wprowadzone w związku z obowiązywaniem na terytorium Rzeczpospolitej ograniczeń w funkcjonowaniu klubów fitness z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów klubu fitness i minimalizowanie ryzyka zakażenia.

 1. Klient zobowiązany jest zakryć usta i nos wchodząc do klubu oraz podczas przebywania w klubie, zarówno przed jak i po zajęciach/treningu, w szatni, przy recepcji, w korytarzu.
 2. Klient nie ma obowiązku zakrywać ust i nosa w trakcie treningu.
 3. Uczestnik treningu zobowiązany jest zachować dystans społeczny (2 m).
 4. Na sali będą oznaczone miejsca, zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi.
 5. W każdym pomieszczeniu będą znajdowały się środki do dezynfekcji rąk do dyspozycji klientów klubu.
 6. Przed i po zajęciach każdy uczestnik ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 7. Trener przed zajęciami i po zajęciach będzie instruował i przypominał o zasadach związanych z wprowadzonym reżimem sanitarnym. Klient ma obowiązek stosować  się do wszystkich wskazówek i poleceń.
 8. Wyznaczone zostały na sali strefy na zdezynfekowane sprzęty, oraz strefy odkładania użytych podczas treningu akcesoriów.
 9. Po każdych zajęciach prosimy o sprawne opuszczenie sali i obiektu.
 10. Po każdych zajęciach odbywać się będzie wietrzenie i dezynfekcja sali oraz użytych sprzętów do treningu.
 11. Dezynfekowanie toalet odbywać się będzie co 1 godzinę.
 12. Czas trwania zajęć to 45 minut. Zostają wprowadzone 15 minutowe przerwy pomiędzy zajęciami celem zmniejszenia ilości osób przebywających jednocześnie na terenie klubu.
 13. Każdy uczestnik zajęć musi posiadać swój ręcznik i buty na zmianę, bezwzględnie obowiązuje zakaz uczestnictwa w zajęciach bez swojego ręcznika i butów na zmianę
 14. Jeśli klient posiada swoją matę i hantle to zalecane jest zabranie ich na zajęcia.
 15. Zaleca się przychodzenie do klubu w ubraniu sportowym przeznaczonym na trening, ma to na celu skrócenie czasu przebywania w szatni i ograniczenie ilości osób jednocześnie w niej przebywających.
 16. Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne lub poprzez wysłanie wiadomości sms. Rezerwacja zajęć, maksymalnie na dwa tygodnie.
 17. Na obiekcie mogą przebywać tylko osoby wcześniej zapisane na trening/masaż/konsultację.
 18. W związku z ograniczeniem ilości uczestników zajęć, klient zobowiązany jest odwoływać rezerwację najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż 3 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć, na które była dokonana rezerwacja.
 19. W przypadku nie odwołania w terminie rezerwacji, zarezerwowane zajęcia zostaną zdjęte z karnetu klienta jako zrealizowane, w przypadku karnetów open, karnet zostanie skrócony o jeden dzień a uczestnik korzystający z kart partnerskich nie będzie mógł rezerwować zajęć przez okres 10 dni.
 20. Zaleca się ograniczenie korzystania z natrysków.
 21. Klient nie stosujący się do wprowadzonych na terenie klubu zasad i naruszający tym samym bezpieczeństwo zostanie upomniany i może zostać wyproszony  z obiektu.
 22. Uczestnik zajęć zobowiązany jest podać swoje dane kontaktowe potrzebne ze względu na wytyczne celem monitorowania epidemii i jej rozprzestrzeniania się.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU RED LINE STUDIO TRENINGU od dnia 02.11.2020

“Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 dopuszcza się prowadzenie działalności siłowni, klubów i centrów fitness przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole” 
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM Z DNIA 16.10.2020 zostają wprowadzone nowe zasady funkcjonowania klubu .
Od 02.10.2020 (poniedziałek) w Red Line Studio Treningu będą prowadzone zajęcia sportowe które będą dostępne dla:
✅uczestników zajęć sportowych prowadzonych przez Instruktorów/Trenerów zgodnie z harmonogramem (zajęcia grupowe: zajęcia wzmacniające, wydolnościowe w tym zajęcia taneczne, zajęcia sprawnościowe, zajęcia prozdrowotne o charakterze terapii ruchowej prowadzone przez instruktorów oraz dla osób trenujących z trenerem personalnym)
✅na wszystkie zajęcia sportowe obowiązują zapisy,
✅osób przygotowujących się do zawodów sportowych (opcja dla osób przygotowujących się do wzięcia udziału w zawodach sportowych, których organizatorem nie jest Red Line Studio treningu oraz dla osób biorących udział w amatorskiej lub profesjonalnej rywalizacji sportowej
✅osób przygotowujących się do zawodów w Red Line Studio Treningu CHAMPIONRED w kwietniu 2021 r (opcja dla osób, które zadeklarowały swój udział w zawodach i przygotowują się do wzięcia w nich udziału – zapisy i regulamin w recepcji klubu)
✅osób uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego
✅osób trenujących wraz z trenerem personalnym
W trosce o bezpieczeństwo Klubowiczów zapewniamy, że cały klub wraz z obsługą stosuje się do aktualnych zaleceń i obostrzeń sanitarnych. Z tego powodu postanowiliśmy utrzymać limit osób obecnych w klubie: jedna osoba na 10 m kw. przy zachowaniu odległości 2 m.
 
Informacje dotyczące panującego reżimu sanitarnego w klubie :
1. ograniczona liczba miejsc w klubie i na sali
2. przerwy miedzy zajęciami 15 min ( zajęcia trwać będą 45 min)
3. zachowanie 2 metrowego ostępu od innych ćwiczących;
4. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na recepcji, w ciągach komunikacyjnych- WAŻNE! maseczkę możesz zdjąć dopiero podczas wykonywania ćwiczeń;
5. obowiązkowy ręcznik i obuwie zmienne;
6. obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu;
7. obowiązkowa dezynfekcja sprzętu po użyciu;
8. stosowanie się do poleceń obsługi klubu;
9. korzystanie z klubu dopuszczalne będzie wyłącznie w ramach współzawodnictwa sportowego i zorganizowanych zajęć sportowych, które odbywać się będą wg harmonogramu.
10. na zajęcia sportowe obowiązywać będą zapisy, żadna osoba, która nie będzie wcześniej na liście nie będzie mogą korzystać z zajęć sportowych w danym dniu
11. wszystkie zajęcia sportowe będą ukierunkowane na przygotowanie uczestników do zawodów sportowych, zarówno amatorskich jak i profesjonalnych.
Wszystkie zajęcia sportowe (grupowe i indywidualne) prowadzone są w Red Line Studio Treningu przez certyfikowanych trenerów i instruktorów.

Opinie

Jesteś w trybie Offline