REGULAMIN RED LINE STUDIO TRENINGU

RED LINE Studio Treningu Aneta Jurek z siedzibą w Łodzi przy ulicy Podgórnej 74 ,

NIP 728-149-58-00, świadczy usługi rekreacyjno – sportowe zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć na zasadach określonych w niniejszym regulaminie:

1. Korzystający z usług  Studia Treningu Red Line są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z Regulaminem Studia, podpisanie formularza regulaminu  oraz uiszczenie opłaty. W przypadku zagubienia karnetu traci on ważność.

2. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.

3.Karnety wystawiane są na czas określony, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

4. Karnet jest ważny 30 dni od daty pierwszych zajęć. Należy przestrzegać ważności karnetów. Karnety, które straciły ważność nie będą honorowane. Karnet jest ważny przez 4 tygodnie od daty zakupu. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Studio Treningu Red Line wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych.

W przypadku rodziców czy opiekunów prawnych dzieci poniżej 16 roku życia, podanie danych wiąże się
z koniecznością zastępczego wyrażenia zgody przez osobę upoważnioną. Minimalny zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, numer telefonu, podstawa z której wynika sprawowana opieka, imię i nazwisko dziecka. 

6. Studio Treningu Red Line nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Tylko na podstawie druku ZUS ZLA wystawionego przez lekarza, karnet może być przedłużony –  jednak nie dłużej niż  14 dni.

7.  Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji osobiście bądź telefonicznie.

8. Klient który zapisze się na zajęcia fitness i nie powiadomi o swojej nieobecności na tych zajęciach  w danym dniu do godziny 15.30  będzie miał każdorazowo skrócony karnet o jeden dzień w przypadku karnetów open lub anulowane jedno wejście w przypadku karnetów 4-, 6-, 8-, 12- wejściowych.

9. Odwołanie Treningu Personalnego należy zgłosić minimum 4 godziny przed godzina rozpoczęcia treningu , w innym przypadku Studio Treningu zastrzega sobie prawo do uznania treningu jako odbytego.

10. Z zajęć zorganizowanych w Red Line Studio Treningu mogą również korzystać posiadacze kart partnerskich jeżeli zawarto umowę na świadczenie usług na rzecz użytkowników kart sportowych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie rozpoczęcia usługi w systemie, zweryfikowanie tożsamości poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem (dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe oraz okresowe bilety komunikacji miejskiej). Osoby korzystające po raz pierwszy z usług RED LINE Studio Treningu są obowiązane również zapoznanie się z Regulaminem i podpisać stosowne formularze.

11. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

12. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.

13. Po przyjściu do Studia Treningu, należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu.

14. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach personel Studia Red Line nie ponosi odpowiedzialności.

15. Ćwiczący ma obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń (matach) na zajęciach fitness.

16. W Studiu Treningu Red Line bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne .Na zajęciach fitness  obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenia na boso obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej. W strefie łazienek należy używać obuwia zapobiegającego poślizgnięciom np. klapki.

17. Na terenie Studia Treningu Red Line obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu . Zakaz ten dotyczy również środków z zawartością sterydów, środków odurzających , narkotyków a także wstępu do Studia pod ich wpływem. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Studia.

18. Na salę fitness zabrania się wnoszenia wszelki produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

19. Na sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów .Osoby przebywające  w Studiu Treningu Red Line zobowiązane są okazywać sobie wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie

20. Użytkowanie sali, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.  Klient ponosi materialna odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia mienia Studia.

21. Studio Treningu Red Line zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness oraz instruktora a także do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach .

22.Studio Treningu RED LINE  jest zamknięte w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, Nowy Rok i w święta państwowe. W tych przypadkach  Studio nie będzie przedłużać ważności karnetów.

23. Studio Treningu RED LINE  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

24. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Studia Treningu .

25.W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacje o przetwarzaniu danych

RED LINE Studio Treningu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów korzystających z usług, w każdym momencie służymy wyjaśnieniami dotyczącymi prywatności. Administratorem danych osobowych Klientów oraz opiekunów prawnych Klientów poniżej 16 roku życia jest RED LINE Studio Treningu Aneta Jurek z siedzibą w Łodzi, ul. Podgórna 74, tel. 571 354 103, e-mail: info@redlinestudio.pl.

Korzystanie z usług świadczonych w RED LINE Studio Treningu wiąże się z koniecznością podania danych osobowych ich zakres jest zależny od usługi z jakiej Klient zamierza skorzystać. W powyższym przypadku niepodanie danych osobowych przez Klienta może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z usług, o czym Klient jest informowany. Minimalny zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, numer telefonu, ogólne określenie stanu zdrowia (brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych).

W zależności od treści wyrażonej przez Klienta zgody, dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia usług, w celu marketingu usług i produktów własnych RED LINE Studio Treningu, w innych prawnie uzasadnionych celach, a także w celu przekazywania informacji handlowych lub marketingowe dotyczących usług lub produktów swoich partnerów.

Dane Klientów posiadających kart sportowych partnerskie są jednocześnie przetwarzane w imieniu
i na rzecz  Administratorów Danych, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych. Lista honorowanych kart partnerskich z adresem Administratorów Danych jest zawsze dostępna na recepcji.

W przypadku brania udziału przez RED LINE Studio Treningu w akcjach charytatywnych organizowanych m.in. przez Fundacje, dane Klientów uczestniczących w akcji są przetwarzane również w imieniu i na rzecz  innych Administratorów Danych, tylko po wyrażeniu przez nich osobnej zgody. Niewyrażenie zgody uniemożliwia wzięcie udziału w akcji.

W każdym przypadku dane osobowe podawane są dobrowolnie, a Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich  kontroli, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Klienta oraz w przypadkach, w których RED LINE Studio Treningu upoważnione jest do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z przepisami RODO, ustawa  z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.1000)

RED LINE Studio Treningu nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych tzw. profilowania i nie będzie zlecać takiej usługi na zewnątrz.  

Trenuj online razem z nami na

Opinie

Jesteś w trybie Offline