Regulamin RED LINE STUDIO TRENINGU ARTYSTYCZNEGO Sezon artystyczny 2021/2022

Regulamin Warsztatów/prób do spektakli, spotów, buskingu i flash mob w RED LINE STUDIO TRENINGU ARTYSTYCZNEGO

Sezon artystyczny 2021/2022

DEFINICJE

„warsztaty” – cykl zajęć o charakterze artystycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych

„cennik” – wykaz wysokości opłat, rodzaje zniżek a także szczegółowa tabela opłat za warsztaty/próby

„uczestnik warsztatów i prób” – osoba, która podpisała oświadczenie i regulamin, opłaciła karnet i została przyjęta do danej grupy

„grupa” – zbiór uczestników warsztatów i prób, w określonym przedziale wiekowym lub umiejętności uczących się konkretnej techniki ruchu

 „plan warsztatów i prób” – pełna lista z podziałem na dni i godziny zajęć wchodzących w skład warsztatów/prób– zamieszczony na stronie: www.redlinestudio.pl oraz dostępna w recepcji Red Line Studia Treningu Artystycznego

„wykaz” – wykaz dni wolnych od zajęć

„sezon warsztatów i prób” – czas trwania, przygotowań do finałowych występów lub nagrań (live lub łączonych nagrań z prób)

Cennik oraz plan warsztatów i prób zamieszczone są na stronie www.redlinestudio.pl w zakładce GRAFIK

1.Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników warsztatów/prób.

1.2. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w warsztatach i próbach do spektakli, spotów raklamowych i buskingu, flash mob w RED LINE STUDIU TRENINGU ARTYSTYCZNEGO polegających na przeprowadzeniu cyklu zajęć i prób, nagrań wokalnych i tanecznych.

1.3. Warsztaty/próby odbywają się w siedzibie Red Line Studio Treningu przy ul. Podgórna 74 w Łodzi.

1.4. Warsztaty i próby odbywać się będą zgodnie z harmonogramem (grafik) w ustalonych godzinach, od poniedziałku do niedzieli.

1.5. Organizatorem Warsztatów/Prób jest Red Line Studio Treningu z siedzibą w Łodzi 93-272, ul. Podgórna 74, NIP 7281495800, REGON 100858234, tel. 571354103, mail: info@redlinestudio.pl

1.6. Program warsztatów/prób stanowi załącznik nr 1 grafik warsztatów/prób

2. Zgłoszenie udziału w Warsztatach i Próbach

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów i prób do nagrań można uzyskać w recepcji Red Line Studio Treningu tel.571354103, e-mail: info@redlinestudio.pl lub na stronie internetowej: www.redlinestudio.pl

2.1. Zgłoszenia do udziału w Warsztatach/prób rozpoczynają się w dniu 08.02.2021. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

2.2.Uczestnikiem Warsztatów/prób może być osoba fizyczna, która na dzień dokonania zgłoszenia jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynność prawnych. Oraz uczestnik niepełnoletni za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.

2.3. Osoba, która chce uczestniczyć w Warsztatach/próbach (dalej: “Uczestnik”) jest zobowiązana dokonać zgłoszenia zgodnie z poniższymi warunkami:

a) zgłosić telefonicznie chęć udziału w warsztatach/próbach u Organizatora;

b) zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować Regulamin składając na formularzu – oświadczenie, czytelny podpis

c) wypełnić i czytelnie podpisać, oświadczenie epidemiologiczne (załącznik 1 do regulaminu)

2.4.Organizator decyduje o zakwalifikowaniu Uczestnika na Warsztaty i Próby. Uczestnik będzie mógł uczestniczyć w Warsztatach/próbach po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora.

2.5. Po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 2.4. powyżej, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania opłaty wg cennika. W przypadku chęci otrzymania faktury osobie prowadzącej działalność gospodarczą, prosimy o podanie pełnych danych wymaganych do faktury, wraz z NIP nabywcy.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości miejsc w grupie lub zamknięcia listy uczestników Warsztatów i Prób w wybranym przez siebie momencie. W przypadku małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów i Prób. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym opłata za Warsztaty i Próby zostanie zwrócona w całości wszystkim Uczestnikom, którzy dokonali opłaty. Uczestnicy otrzymają informacje telefonicznie.

2.7. Organizator ma prawo odmówić udziału uczestnika w Warsztatach/Próbach w przypadku:

2.7.1 niedopełnienia warunków formalnych zgłoszenia określonych w niniejszym Regulaminie

2.7.2. wyczerpaniu wolnych miejsc, o czym niezwłocznie powiadomi osobę dokonującą zgłoszenia.

3. Warunki płatności

1. Opłaty za uczestnictwo w warsztatach/próbach uiszczane będą miesięcznie w pełnej kwocie poprzez wykupienie karnetu. Dopuszcza się opłatę jednorazową wg cennika za udział w warsztacie/próbie każdorazowo przed jego rozpoczęciem.

Karnety będą do nabycia w recepcji studia oraz poprzez stronę www.redlinestudio.pl – Gymsteer.

3. W przypadku rezygnacji z warsztatów/próby i brak powiadomienia o rezygnacji ( 3 godziny przed rozpoczęciem warsztat/próby) organizator nie zwraca wniesionej opłaty.

4. Organizator honoruje karty partnerskie jako płatność za warsztaty: Multisport Plus, Fit Profit, Fit Sport oraz Ok system.

5. Cennik karnetów za warsztaty dostępny jest na stronie www.redlinestudio.pl oraz w recepcji Studia.

4. Zasady uczestnictwa w Warsztatach/ Próbach

Każda z osób uczestniczących w Warsztatach/próbach jest odpowiedzialna za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez:

1. udział w wywiadzie, w szczególności o braku występowania objawów wskazujących na chorobę zakaźną u siebie, odbywaniu obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie oraz o braku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji poprzez wypełnienie oświadczenia według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem Warsztatów i Prób, oraz aktualizacja udzielonych informacji;

2. rezygnację z udziału w wyznaczonych zajęciach artystycznych w przypadku pojawienia się symptomów choroby wirusowej, tj. w stanie podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37,4 C), z objawami kaszlu, kataru, dusznością bóle mięśni, silnym ogólnym słabieniem lub innymi charakterystycznymi dla infekcji wirusowych, przy czym rezygnacja wymaga uprzedniego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za koordynację Warsztatów/Prób pocztą elektroniczną: info@redlinestudio.pl

3. niezwłoczne poinformowanie osoby odpowiedzialnej za koordynację Warsztatów/Prób wskazaną odpowiednio w punkcie powyżej o pojawieniu się u siebie lub innej osoby uczestniczącej w Warsztatach/Próbach symptomów choroby wirusowej;

4. częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, co najmniej każdorazowo po przyjściu do siedziby STUDIA oraz bezpośrednio przed rozpoczęciem Warsztatów/Prób, również po przerwie;

5. dezynfekowanie rąk płynami/żelami, zabezpieczonymi na specjalnych stanowiskach, co najmniej każdorazowo po przyjściu do siedziby studia oraz przed każdorazowym wejściem do pomieszczeń, w których odbywają się Warsztaty/Próby oraz okresowo podczas Warsztatów/Prób;

6. przestrzeganie zasad dystansu społecznego (utrzymywanie stosownego odstępu – co najmniej 1,5 m), jeżeli jest to możliwe ze względu na charakter wykonywanych zadań;

7. ograniczanie kontaktu fizycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.);

8. poddawanie się codziennym pomiarom temperatury bezdotykowym termometrem, każdorazowo po przybyciu do siedziby STUDIA przez upoważnioną osobę (dopuszczalna temperatura to 37,4 stopni C) – osoby z temp. powyżej 37,4 stopni C nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach artystycznych, o czym zostaną niezwłocznie powiadomione osoby odpowiedzialne za koordynację Warsztatów/Prób wskazaną w punkcie 1);

9. wyrzucania środków ochrony jednorazowej typu: maseczki, rękawiczki do oznaczonego kosza na śmieci;

10. przychodzenie do siedziby Studia zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, bez osób towarzyszących;

11. opuszczenie siedziby studia niezwłocznie po zakończeniu Warsztatów i Prób;

12. stosowanie się do poleceń osób z ramienia Studia

13.Uczestnik spóźniony nie zostanie wpuszczony na Warsztaty/Próby, a wniesiona przez niego opłata nie zostanie zwrócona.

14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestnika.

15.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i inne mienie Uczestnika, które może zostać zagubione, zniszczone lub skradzione.

16.Uczestnik nie może: filmować, nagrywać ani fotografować warsztatw/prób, być pod wpływem alkoholu lub substancji psychooaktywnych, wnosić jedzenia na salę prób.

17.W celu zapewnienia jak najlepszych świadczonych usług i maksymalnego bezpieczeństwa uczestników Warsztatów STUDIA prowadzi listy obecności uczestników warsztatów i prób

18. Obecność należy zgłosić osobiście, każdorazowo przed rozpoczęciem Warsztatów/Prób na recepcji.

19.Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności przedstawicieli STUDIA i innych uczestników Warsztatów i Prób.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Warsztatów/Prób Uczestnika, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, będzie zakłócał przebieg Warsztatów i Prób, będzie postępował sprzecznie z poleceniami przedstawicieli Organizatora.

5. Wizerunek i prawa do artystycznego wykonania

Organizator zastrzega sobie prawo do:

1. rejestracji fotograficznej, audiowizualnej lub/i audialnej Warsztatów/Prób z udziałem Uczestników z prawem umieszczenia zarejestrowanego materiału w zbiorach archiwalnych STUDIA oraz wykorzystywania fragmentów w materiałach STUDIA o charakterze monograficznym, kronikarskim, edukacyjnym i promocyjnym, z prawem do zwielokrotnienia , publicznego udostępniania, nadawania, reemitowania,

2. wprowadzenie filmu/fotografii do sieci multimedialnej – Internet i wykorzystanie w serwisach internetowych oraz mediach społecznościowych Red Line Studio Treningu

3. Organizator jest uprawniony do bezpłatnego wykorzystywania fragmentów lub całości dokumentów filmowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w punkcie 1. niniejszej części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w tym prawo do ich publikacji i publicznej prezentacji za pośrednictwem Internetu i telewizji, a także do ich prezentowania na pokazach publicznych związanych z działalnością Organizatora.

4. Uczestnik może zgłosić sprzeciw w sprawie umieszczenia w materiałach promocyjnych STUDIA oraz w materiałach powstających w ramach Warsztatów/Prób swojego wizerunku i jego rozpowszechnianie oraz praw do artystycznego wykonania w ramach powierzonej na warsztatach i próbach roli.

6. Przedstawienia online, live, udostępnianie spotów w mediach.

1. Każdy sezon warsztatów/prób kończy się finałowymi nagraniami (nagranie końcowe lub łączone nagrania z różnych prób i warsztatów, występ live lub przekaz online). Dokładna data zostanie podana do wiadomości do końca pierwszego sezonu. ( sezon 1 czas trwania od 08.02.2021 do 31.08.2021 / sezon 2 czas trwania od 01.09.2021 do 31.12.2021)

2. Uczestnictwo w warsztatach/próbach nie jest jednoznaczne z wzięciem udziału w finałowych występach online, live, spotach reklamowych, busking i flash mob. Jeśli zachowanie uczestnika na zajęciach jest nieodpowiednie lub opuszcza zbyt dużo zajęć (zwłaszcza w okresie przed końcem sezonu) trener artystyczny (instruktor/osoba prowadząca zajęcia, może zdecydować o niedopuszczeniu takiej osoby do udziału w wydarzeniu.

3. Wszelkie decyzje związane z udziałem poszczególnych grup w wydarzeniach (tematyka, choreografia, stroje, itp.) podejmuje trener artystyczny (instruktor/osoba prowadząca zajęcia) grupy.

4. Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące wydarzeń finałowych są ustalane i przekazywane przez koordynatora warsztatów/prób osobom zainteresowanym na bieżąco w terminie bliższym daty wydarzenia.

7. Ochrona danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych

Zapisy zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem danych osobowych jest Red Line Studio Treningu z siedzibą w Łodzi 93-272, l. Podgórna 74, NIP 7281495800, REGON 100858234, tel. 571354103, mail: info@redlinestudio.pl

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych i w sprawach związanych z ochroną danych można uzyskać pod adresem, e-mail: info@redlinestudio.pl

5.3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Warsztatów i Prób na podstawie niniejszego Regulaminu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO” oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w szczególności: przepisy podatkowe dotyczące wystawiania faktur VAT i rozliczania należności). Administrator w celach promocyjnych będzie wykorzystywał dokumentację filmową/zdjęciową wykonaną podczas Warsztatów/Prób. Wykorzystanie wizerunku wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest promocja jego własnej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uczestnik Warsztatów/Prób może wyrazić sprzeciw na utrwalanie i wykorzystanie jego wizerunku w tym celu.

5.4. Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych w przypadku przeprowadzenia Warsztatów/Prób jest dobrowolne jednak jest warunkiem uczestnictwa w Warsztatach i próbach a w przypadku realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.

5.5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom, chyba, że taka konieczność zajdzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podmiotom uprawnionym na ich podstawie takim jak organy państwowe, urzędy skarbowe, sądy, komornicy) lub będzie to konieczne do realizacji w/w celu za pomocą innych podmiotów (podwykonawców, operatorów pocztowych, dostawców oprogramowania).

5.6. Okresy przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 5.3 powyżej, tj. przez okres 1 roku od dnia przeprowadzenia Warsztatów/Prób, a jeśli zajdzie taka konieczność przez czas: a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej (co do zasady 5 lat od powstania zobowiązania podatkowego), b. realizacji przez Organizatora jej uprawnień, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń (co do zasady 3 lata). c. zgłoszenia sprzeciwu w przypadku wykorzystywania wizerunku z dokumentacji filmowej/zdjęciowej.

5.7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

5.8. Prawa osoby, której dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatorowi, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5.9. Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez złożenie wniosku w sposób i na adresy wskazane na wstępie (Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych). Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

5.10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych. Organizator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny co najmniej do zakończenia Warsztatów/Prób na stronie internetowej: www.redlinestudio.pl w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje na temat Warsztatów/Prób można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: info@redlinestudio.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu   Oświadczenie epidemiologiczne

Załącznik nr 2 do Regulaminu   Wytyczne sanitarne

Załącznik nr 3 do Regulaminu   Warunki uczestnictwa w wydarzeniach/warsztatach /próbach w reżimie sanitarnym

Załącznik nr 4 do Regulaminu   Program Warsztatów/Prób zajęć z podziałem na dni i godziny.

Załącznik nr 5 do Regulamin     Opis warsztatów i grup do prób do nagrań spotów reklamowych, spektakli oraz busingu i flash mob.

Załącznik nr 6 do Regulaminu   Harmonogram finałowych wydarzeń/nagrań finałowych – online, live, spotów reklamowych, busking, flash mob

Trenuj online razem z nami na

Opinie

Jesteś w trybie Offline